Pobierz darmową aplikację Sprawdź możliwości
REGULAMIN PROGRAMU "AGENCI EASTEND"
PUNKTY

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z programu lojalnościowego prowadzonego pod nazwą „Agenci Eastend” przez Organizatora.
2. Organizatorem Programu jest Eastend sp. z o.o. sp. k. (dalej: Organizator) z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517000, NIP 584-273-68-10, REGON 222128372, reprezentowaną przez Karola Arendta – Prezesa Zarządu lub Pawła Wilka – Wiceprezesa Zarządu.
3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Agentów.
4. Program rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2016 i trwa do odwołania przez Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin jest podstawowym dokumentem, stanowiącym uzupełnienie do Umowy Współpracy, określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie. W zakresie nieuregulowanym umową pierwszeństwo w stosowaniu znajdą zapisy Regulaminu, który dostępny będzie jedynie dla Uczestników Programu.
6. Organizator Programu zastrzega możliwość włączenia lub wyłączenia postanowień Regulaminu czasowo lub na stałe.
7. Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Administratorze Danych – rozumie się przez to Eastend sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517000, NIP 584-273-68-10, REGON 222128372, reprezentowaną przez Karola Arendta – Prezesa Zarządu lub Pawła Wilka – Wiceprezesa Zarządu.
2. Agencie (dalej: Uczestnik) – osoba fizyczna, która bierze udział w Programie Lojalnościowym „Agenci-Eastend” Punkty, prowadzonym przez Organizatora, spełniająca warunki określone w §4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu;
3. Kupujący - osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym Organizatora w wyniku działań prowadzonych przez Uczestnika;
4. Cena minimalna - dolna granica wartości za jaką może zostać sprzedany Towar,
5. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta,
6. Konto - utworzone po dokonaniu rejestracji, indywidualne Konto Uczestnika, za pośrednictwem, którego może on wziąć udział w Programie określonym niniejszym Regulaminem, poprzez posiadane konto Uczestnik dokonuje wszelkich czynności związanych z pośredniczeniem w sprzedaży Towaru,
7. Organizator – Eastend sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517000, NIP 584-273-68-10, REGON 222128372, reprezentowaną przez Karola Arendta – Prezesa Zarządu lub Pawła Wilka – Wiceprezesa Zarządu;
8. Program - Program Lojalnościowy ,,Agenci-Eastend’’, prowadzony przez Organizatora,
9. Towar - artykuły (dobra materialne) przeznaczone na sprzedaż,
10. Sklep - sklep internetowy będący własnością Organizatora, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.eastend.pl;
11. Dane osobowe - zbiór danych Uczestnika o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Organizatora w celu umożliwienia korzystania z Programu Lojalnościowego;
12. Umowa - umowa sporządzona i podpisana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu.
13. Listing – indywidualnie przygotowana przez Uczestnika lista produktów obejmującą nazwę, kod i cenę produktu - skierowana po wygenerowaniu do potencjalnego Kupującego,

§3. Warunki udziału w Programie

1. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie, oprócz zawartej Umowy jest Konto, założone przez Organizatora.
2. Konto zakładane jest bezpłatnie. Prowadzeniem konta zajmuje się Organizator, który jednocześnie jest Administratorem Danych osobowych przekazanych przez Uczestnika.
3. Konto może zostać założone po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Programie, przejściu pozytywnej weryfikacji i przekazaniu podpisanej Umowy o Współpracę.
4. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, służącego do założenia Konta w sklepie internetowym Organizatora.
5. Uprawnionym do korzystania z Konta jest jedynie Uczestnik Programu.
6. Uczestnik Programu będzie mógł korzystać w panelu założonego Konta z narzędzi umożliwiających polecanie Towaru Organizatora, generowanie nagród w postaci zniżek oraz zarządzanie pozostałymi modułami.
7. Poprzez Konto Uczestnik Programu będzie również korzystał z aktualnych ofert sklepu internetowego. W zależności od posiadanego Konta Uczestnik zobowiązany będzie do przygotowania oferty i wysłania jej za pośrednictwem systemu Eastend lub samodzielnie do wybranego przez siebie Klienta.
8. W zależności od posiadanego Konta Uczestnik podczas przygotowywania oferty polecającej Towar Organizatora dla Kupującego a później generowania Listingu, będzie miał możliwość korzystania ze zmiany wysokości ceny produktu oraz ilości punktów które otrzyma w zmian za polecenie Towaru zgodnie z taryfą zniżek i punktów określoną w §7 pkt. 6 Regulaminu. Uczestnik może nadawać Kupującemu rabat na polecany produkt. Uczestnik zatem sam określa jaka będzie ilość punktów które otrzyma za polecenie sprzedanego przez Organizatora Towaru oraz jakiego rabatu będzie mógł udzielić Kupującemu kosztem uzyskania swoich Punktów.
9. Uczestnik nie jest zobligowany do każdorazowego obniżenia ceny Towaru kosztem uzyskania Punktów. Ilość otrzymywanych od Organizatora Punktów ustalana jest bowiem przez Uczestnika w sposób dowolny zgodnie z jej wysokością uzależnioną od rodzaju posiadanego Konta.
10. Uczestnik udzielając Kupującemu rabatu na Towar jednocześnie obniża wysokość otrzymywanych od Organizatora Punktów za polecenie Towaru.
11. Uczestnik udzielając Kupującemu rabatu na Towar jednocześnie obniża wysokość otrzymywanych od Organizatora Punktów za polecenie Towaru.
12. Uczestnik może odstąpić od udziału w Programie w każdym momencie jego trwania.

§4. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. została wybrana lub zgłosiła się do wzięcia udziału w Programie i przeszła pomyślnie proces weryfikacji,
b. ukończyła lat 13, przedłożyła stosowne dokumenty oraz posiada ważne Konto,
c. nie jest dłużnikiem Organizatora, ani nie pozostaje z nim w sporze sądowym.
2. Weryfikacja Uczestnictwa odbywa się na podstawie danych, zarejestrowanych w systemach informatycznych Organizatora, informacją konieczną do rejestracji w Programie jest podanie informacji, określonych w § 8 pkt 2.
3. Do uczestnictwa w Programie nie kwalifikują się podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

§5. Konto

1. Korzystanie z Programu Lojalnościowego możliwe jest tylko dla posiadaczy indywidualnych Kont założonych na stronie Sklepu internetowego Organizatora.
2. Uczestnik dokonuje logowania do swojego Konta poprzez zakładkę „Twoje Konto” dostępną na stronie głównej Sklepu. Logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła.
3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
4. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
5. Uczestnik nie będzie miał możliwości korzystania z dwóch kont Programu Lojalnościowego tj. punktowego i gotówkowego – jednocześnie .
6. Usunięcie Konta przez Uczestnika wiąże się z bezpowrotną utratą jego Danych osobowych zamieszczonych podczas dokonywania rejestracji w Programie.

§6. Funkcjonowanie Programu

1. W Programie dostępne są trzy rodzaje Kont: Złote, Srebrne oraz Brązowe.
2. Konto Złote jest dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę powyżej 5000 zł brutto.
3. Konto Srebrne dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę pomiędzy 2500 zł a 5000 zł brutto.
4. Konto Brązowe dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę poniżej 2500 zł brutto.
5. Weryfikacja statusu posiadanego Konta następować będzie we wskazany sposób:
a. w miesiącu następującym po upływie 3 miesięcy sprawdzana będzie przez Organizatora wartość sprzedaży Uczestnika w poprzednich miesiącach, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż pod uwagę brane będą jedynie 2 najlepsze pod względem sprzedaży miesiące,
b. średnia wartość sprzedaży Uczestnika określać będzie status Konta Uczestnika.
6. Każdy Uczestnik może skorzystać z korzystniejszych parametrów Konta, możliwości przyznawania większej ilości Punktów lepszej Ceny minimalnej oraz lepszej oferty wynikającej z przyporządkowanego mu Konta.
7. W przypadku produktów, które są już przecenione przez Organizatora, Cenę minimalną stanowi obniżona cena w sklepie internetowym www.eastend.pl. Uczestnik programu nie ma możliwości jej dalszego obniżania.
8. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia łącznej wartości dokonanych za pośrednictwem Uczestnika sprzedaży, przejścia pomiędzy poszczególnymi Kontami następują automatycznie, co wiąże się również ze zmianą dodatkowych korzyści dla Uczestnika Programu.
9. Uczestnik Programu korzysta z Narzędzi Organizatora Programu w pozyskiwaniu oraz pośredniczeniu w zawieraniu umów sprzedaży.

§ 7. Punkty

1. W zamian za polecenie Towarów oferowanych przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje Punkty. Wysokość Punktów uzależniona jest od wartości poleceń skutkujących sprzedażą Towarów dokonanych przez Organizatora.
2. Warunkiem otrzymania Punktów jest niezwrócenie przez Kupującego Towaru w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży.
3. Punkty wypłacane są po 14 dniach od sprzedaży Towarów przez Organizatora z wygenerowanego przez Uczestnika Listingu.
4. Punkty zostaną anulowane w przypadku gdy:
a) doszło do zwrotu Towaru przez Kupującego po wskazanym powyżej terminie;
b) punkty zostały przyznana w wyniku błędu systemu informatycznego lub Organizatora;
c) uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w programie lojalnościowym;
5. Wartość otrzymanych Punktów uzależniona jest od posiadanego Konta. Wynosić będzie ona może odpowiednio wskazany procent wartości poleconego Towaru tj. :
Brąz do 15%
Srebro do 17,5%
Złoto do 20%
6. Wartości wskazane w § 7 pkt 6 zawierają w sobie zarówno zysk w postaci Punktów dla Uczestnika jak i zniżkę przyznaną Klientowi na produkty przeznaczone do sprzedaży.
7. W przypadku produktów, które są już przecenione przez Organizatora wartość otrzymanych punktów wynosi:
Brąz 2%
Srebro 2%
Złoto 2%
8. Punkty są naliczane i rejestrowane na indywidualnym Koncie Uczestnika.
9. Punkty zostają przyznawane Uczestnikowi automatycznie po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
10. Przyznane punkty Uczestnik może wymieniać na rabaty, dzięki którym będzie mógł obniżyć cenę produktu z katalog nagród do jednej złotówki.
11. Katalog nagród znajduje się na stronie Organizatora i będzie dostępny dla Uczestnika w momencie generowania rachunku. Uczestnik po zalogowaniu będzie mógł sprawdzić również historię otrzymanych wcześniej nagród.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia artykułów w katalogu nagród mogą nieznacznie różnić się od ich stanu rzeczywistego aspektami takimi jak grafika, wielkość, czy kolorystyka ze względu na chociażby indywidualne ustawienia komputera i monitora Uczestnika.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż grafika oraz kolorystyka wszelkich znajdujących się w katalogu zdjęć bonów/voucherów/kodów rabatowych ma charakter jedynie przykładowy a znaczenie będzie miała ich wartość nominalna.
14. Uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionych na podstawie zniżkibonów/voucherów/kodów rabatowych. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą kwotę (tj. jedną złotówkę) oraz będzie miał możliwość indywidualnie rozpatrzyć kwestię ewentualnego zwrotu Punktów uwzględniając w szczególności charakter oraz wartość nagrody.
15. W zamian za otrzymane punkty Uczestnikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
16. Uczestnik nie ma możliwości wymiany produktu zakupionego z Katalogu nagród na jakikolwiek inny produkt.
17. W przypadku uwzględnienia reklamacji produktu zakupionego przez Uczestnika za pomocą zniżki w Katalogu nagród, Organizator zastrzega sobie prawo jego wymiany na nowy bądź inny o równej wartości nominalnej.
18. Nagrody zakupione w Katalogu nagród będą wysyłane przez Organizatora w następujący sposób:
a) bony/vouchery/kody rabatowe – drogą elektroniczną(na adres e-mail) lub kurierem na adres Uczestnika w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia,
b) pozostałe nagrody – pocztą/ kurierem na adres Uczestnika w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia,
c) wyjątkowy prezent – czas oczekiwania może wydłużyć się maksymalnie do 45 dni od daty złożenia zamówienia,

§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych przetwarza dane Uczestników wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z obsługą programu lojalnościowego. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
2. W celu utworzenia Konta Uczestnik powinien podać następujące dane:
a. Pseudonim
b. Imię
c. Nazwisko,
d. Nr telefonu,
e. Adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych osobowych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia wzięcie udziału w programie lojalnościowym. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich poprawiania.
5. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
6. Przygotowanie i przesłanie Listingu Klientowi wymaga od Uczestnika posiadania adresu e-mail Klienta, który wprowadza do systemu Organizatora. Do tego momentu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania w tym zakresie przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.). W tym celu nie powinien przekazywać informacji podmiotom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy ustawy, orzeczenie lub decyzja odpowiedniego organu.
7. Od momentu przekazania adresu e-mail Organizator odpowiada za należyte przechowywanie oraz wykorzystanie informacji.

§ 9. Postanowienie końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość e-mail wraz z wskazaniem daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
2. Zmiany dokonane w niniejszym Regulaminie dotyczą wszystkich Uczestników.
3. Program lojalnościowy obowiązuje na czas nieokreślony, Organizator zastrzega możliwość zawieszenia programu lub jego zakończenia w każdym czasie.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Uczestnik traci uprawnienia związane z możliwością otrzymywania Punktów w zamian za polecanie Towarów Organizatora.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Uczestnik nie może przekazać swoich uprawnień lub Punktów osobom trzecim. Punkty zostają utracone w momencie usunięcia Konta.
6. W sytuacji gdyby Uczestnik posiadał ujemne saldo Konta jest on zobowiązany do jego wyrównania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od momentu wystąpienia ujemnego salda nie nastąpi jego wyrównanie, Uczestnik zobowiązany jest do wyrównania ujemnego salda w formie pieniężnej jednocześnie przeliczając punkty w równym stosunku tj. jeden punkt to jeden złoty, na własny rachunek. W takim wypadku Uczestnik przyjmuje zobowiązanie jako jego własne, a samo zobowiązanie staje się wymagalne z upływem 3 miesięcy od dnia wystąpienia ujemnego salda.
7. W przypadku braku akceptacji ewentualnych zmian wprowadzanych przez Organizatora w Regulaminie Sklepu oraz Regulaminie Programu Lojalnościowego Uczestnik posiadający Konto uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Organizatora.
8. Uczestnik po rezygnacji z niniejszego Programu może przystąpić do równoległego programu lojalnościowego o nazwie ,,Agenci Eastend’’, prowadzonego przez Organizatora a opierającego rozliczenie z Uczestnikami na podstawie prowizji gotówkowej.
9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
10. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie Eastend. Regulamin wysyłany jest również w formie elektronicznej do każdego Uczestnika .

Zaznacz pole i kliknij Akceptuję lub Nie akceptuję, by potwierdzić, że zapoznałeś się z regulaminem.