Pobierz darmową aplikację Sprawdź możliwości
REGULAMIN PROGRAMU „AGENCI EASTEND

§1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Agenci Eastend”.
2. Organizatorem Programu jest Eastend Spółka z o.o. Spółka komandytowa (dalej: Organizator) z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzkiej 569 80-339 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem REGON: 222128372, NIP: 5842736810,
3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Agentów.
4. Program rozpoczyna się w dniu 25.11.2015 i trwa do odwołania przez Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin jest podstawowym dokumentem, stanowiącym uzupełnienie do Umowy Współpracy, określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie. W zakresie nieuregulowanym umową pierwszeństwo w stosowaniu znajdą zapisy Regulaminu, który dostępny będzie jedynie dla Uczestników Programu.
6. Organizator Programu zastrzega możliwość włączenia lub wyłączenia postanowień Regulaminu czasowo lub na stałe.
7. Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Administratorze Danych - rozumie się przez to Eastend Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzkiej 569 80-339 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem REGON: 222128372, NIP: 5842736810,
2. Agencie (dalej: Uczestnik) – osoba fizyczna, która bierze udział w „Programie Lojalnościowym Agent”, prowadzonym przez Organizatora, Uczestnikiem może być również Klient lub osoba przez niego wskazana,
3. Cena minimalna - dolna granica wartości za jaką może zostać sprzedany Towar,
4. Konto - wymagane do uczestnictwa w Programie, poprzez posiadane konto Uczestnik dokonuje wszelkich czynności związanych z pośredniczeniem w sprzedaży,
5. Organizator/Eastend - Eastend Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 569 80-339 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem REGON: 222128372, NIP: 2,
6. Program - Program Lojalnościowy Agent, prowadzony przez Organizatora,
7. Towar - artykuły (dobra materialne) przeznaczone na sprzedaż.
8. Umowa - umową sporządzona i podpisana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu.

§3. Warunki udziału w Programie

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie, oprócz zawartej Umowy jest Konto, założone przez Organizatora.
2. Konto zakładane jest bezpłatnie. Prowadzeniem konta zajmuje się Organizator, który jednocześnie jest Administratorem Danych osobowych przekazanych przez Uczestnika.
3. Konto może zostać założone po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Programie, przejściu pozytywnej weryfikacji i przekazaniu podpisanej Umowy o Współpracę.
4. Uprawnionym do korzystania z Konta jest jedynie Uczestnik Programu.
5. Uczestnik Programu będzie mógł korzystać w panelu założonego Konta z narzędzi umożliwiających wysyłanie ofert, generowanie rachunków oraz zarządzanie pozostałymi modułami.
6. Poprzez Konto Uczestnik Programu będzie również korzystał z aktualnych ofert sklepu internetowego. W zależności od posiadanego Konta Uczestnik zobowiązany będzie do przygotowania oferty i wysłania jej za pośrednictwem systemu Eastend lub samodzielnie do wybranego przez siebie Klienta.
7. W zależności od posiadanego Konta Uczestnik będzie miał możliwość korzystania z lepszych ofert oraz Ceny minimalnej, za którą zobowiązany będzie do sprzedaży Towaru.
8. Ceny minimalna stanowi minimalną wartość za jaką Towar może zostać sprzedany. Organizator w zależności od posiadanego przez Uczestnika Konta będzie wskazywał na wysokość Ceny minimalnej w przesłanej ofercie.
Uczestnik Programu ma prawo sprzedać Towar po jakiejkolwiek Cenie, jaką uda mu się wynegocjować, z zastrzeżeniem, iż nie może być niższa aniżeli Ceny minimalna.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. została wybrana lub zgłosiła się do wzięcia udziału w Programie i przeszła pomyślnie proces weryfikacji,
b. przedłożyła stosowne dokumenty oraz posiada ważne Konto,
c. nie jest dłużnikiem Organizatora, ani nie pozostaje z nim w sporze sądowym.
2. Weryfikacja Uczestnictwa odbywa się na podstawie danych, zarejestrowanych w systemach informatycznych Organizatora, informacją konieczną do rejestracji w Programie jest podanie informacji, określonych w § 7 pkt 1.
3. Do uczestnictwa w Programie nie kwalifikują się podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

§ 5. Funkcjonowanie Programu

1. W Programie dostępne są trzy rodzaje Kont: Złote, Srebrne oraz Brązowe.
2. Konto Złote jest dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę powyżej 5000 zł brutto.
3. Konto Srebrne dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę pomiędzy 2500 zł a 5000 zł brutto.
4. Konto Brązowe dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali sprzedaży za pośrednictwem posiadanego Konta w poprzednich 3 miesiącach na kwotę poniżej 2500 zł brutto.
5. Weryfikacja statusu posiadanego Konta następować będzie we wskazany sposób:
a. w miesiącu następującym po upływie 3 miesięcy sprawdzana będzie przez Organizatora wartość sprzedaży Uczestnika w poprzednich miesiącach, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż pod uwagę brane będą jedynie 2 najlepsze pod względem sprzedaży miesiące,
b. średnia wartość sprzedaży Uczestnika określać będzie status Konta Uczestnika.
6. Każdy Uczestnik może skorzystać z korzystniejszych parametrów Konta, wyższej prowizji, lepszej Ceny minimalnej oraz lepszej oferty wynikających z przyporządkowanego mu Konta.
7. Ceny minimalna przyporządkowana do każdego Konta stanowi różnicę pomiędzy ceną wskazaną przez Organizatora, a wartością procentową, wynikającą z posiadanego Konta, zgodnie z tabelą poniżej.

Brąz - 10%
Srebro - 10%
Złoto - 10%

8. W przypadku produktów, które są już przecenione przez Organizatora, cenę minimalną stanowi obniżona cena w sklepie internetowym eastend.pl. Uczestnik programu nie ma możliwości jej dalszego obniżania.
9. Uczestnik Programu korzysta z Narzędzi Organizatora Programu w pozyskiwaniu oraz pośredniczeniu w zawieraniu umów sprzedaży.

§ 6. Prowizja

1. W zamian za pośredniczenie w sprzedaży Towarów oferowanych przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje Prowizję w wysokości procentowej od wartości dokonanych sprzedaży.
2. Warunkiem otrzymania Prowizji jest niezwrócenie przez Klienta Towaru w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży.
3. W razie gdyby doszło do zwrotu Towaru po wskazanym powyżej terminie, naliczona prowizja zostaję odebrana.
4. Wartość otrzymanej Prowizji uzależniona jest od posiadanego Konta i wynosi:

Brąz - 5%
Srebro - 6%
Złoto - 7%

5. W przypadku produktów, które są już przecenione przez Organizatora, wartość otrzymaj Prowizji wynosi:

Brąz - 2%
Srebro - 2%
Złoto - 2%

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. W celu utworzenia Konta Uczestnik powinien podać następujące dane:
a. Pseudonim
b. Imię
c. Nazwisko,
d. Nr telefonu,
e. Adres,
f. Kod pocztowy
g. Miasto
W celach rachunkowych wymagane będzie podanie następujących danych:
h. Nr pesel,
i. Wskazanie odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
2. Wszelkie dane podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
3. Przygotowanie i przesłanie oferty Klientowi wymaga od Uczestnika posiadania adresu email Klienta, który wprowadza do systemu Organizatora. Do tego momentu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania w tym zakresie przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) W tym celu nie powinien przekazywać informacji podmiotom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy ustawy, orzeczenie lub decyzja odpowiedniego organu.
4. Od momentu przekazanie adresu email Organizator odpowiada za należytego przechowywanie oraz wykorzystanie informacji.

§ 8. Postanowienie końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą powiadamiani na stronie internetowej Eastend oraz w drodze elektronicznej, na wskazane adresy email.
3. Zmiany dokonane w niniejszym Regulaminie dotyczą wszystkich Uczestników.
4. Program lojalnościowy obowiązuje na czas nieokreślony, Organizator zastrzega możliwość zawieszenia postępowania lub zakończenia w każdym czasie, odpowiednie stosowania znajdą zapisy pkt 8.2.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Uczestnik traci uprawnienia związane z możliwością otrzymywania Prowizji związane ze sprzedażą.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Uczestnik nie może przekazać swoich uprawnień lub punktów Prowizji osobom trzecim.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Uczestnik otrzymuje prowizję za dokonane sprzedaże. W sytuacji gdyby Uczestnik posiadał ujemne saldo Konta jest on zobowiązany do jego wyrównania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od momentu wystąpienia ujemnego salda nie nastąpi jego wyrównanie, Uczestnik zobowiązany jest do wyrównania ujemnego salda na własny rachunek. W takim wypadku Uczestnik przyjmuje zobowiązanie jako jego własne, a samo zobowiązanie staje się wymagalne z upływem 3 miesięcy od dnia wystąpienie ujemnego salda.
8. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie Eastend, oraz na stronie internetowej sklepu www.eastend.pl.

Zaznacz pole i kliknij Akceptuję lub Nie akceptuję, by potwierdzić, że zapoznałeś się z regulaminem.