Regulamin

REGULAMIN SKLEPU EASTEND 2016 r.

Punkt I. DEFINICJE
Punkt II. PODSTAWA PRAWNA
Punkt III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUG
Punkt IV. PRE-ORDER
Punkt V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
Punkt VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Punkt VII. DOSTAWA
Punkt VIII. PŁATNOŚĆ
Punkt IX. REJESTRACJA KONTA
Punkt X. KONTO
Punkt XI. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
Punkt. XII OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
Punkt XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY
Punkt XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Punkt XV. INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW
Punkt XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Punkt I. DEFINICJE

I. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Sklepu internetowego Eastend.pl, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.eastend.pl. Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Administrator danych osobowych - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-339), przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810.
2. Cena - wyrażona w złotych polskich kwota uwzględniająca podatek VAT, jaką winien uiścić Kupujący w zamian za wybrany towar, umieszczona obok informacji o Towarze. 3. Cena Pierwotna – cena widoczna na karcie produktu, przy czym dla produktów przecenionych cena ta posiada wyraźne oznaczenie w postaci przekreślenia.
4. Dane osobowe - wszelkie informacje służące zidentyfikowaniu lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w systemie informatycznym Sprzedającego w celu realizacji umowy.
5. Eastend.pl - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.eastend.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedającego.
6. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
7. Kod rabatowy - ciąg znaków podawany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danej Promocji związanej z udzieleniem Kodu rabatowego. Kupujący może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedającego lub od partnera Sprzedającego.
8. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Eastend.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Kupującego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług dostępnych po jego założeniu na stronie Eastend.pl.
10. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą, którego Kupujący dokonuje zakupu.
11. Koszty dostawy - opłata za dostawę Towaru do Kupującego, podana w koszyku oraz na stronie podczas składania Zamówienia po kliknięciu przycisku: „Dalej, chcę złożyć zamówienie”. Obowiązuje wyłącznie dla Zamówień na terenie Polski.
12. Kupujący - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna określona w art. 331 k.c., która dokonuje zakupu Towarów na stronie internetowej Eastend.pl.
13. Lokal przedsiębiorstwa - miejsca prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej, będący nieruchomością, pod następującym adresem: ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk.
14. Newsletter - usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, świadczona w ramach założonego konta lub po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia na usługę Newsletter.
15. Płatność - czynność polegająca na zapłacie Ceny Towaru oraz kosztów dostawy, dokonywana „za pośrednictwem Blue Media” oraz „za pobraniem”, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
16. Pre-order - dodatkowa usługa, polegająca na umożliwieniu Kupującemu dokonania zamówienia z wyprzedzeniem.
17. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta.
18. Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
19. Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego Eastend.pl.
20. Reklama – informacja zachęcająca do nabycia lub korzystania z określonych Towarów bądź Usług.
21. Sprzedający - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810, posiadająca numer kontaktowy:
a. Dział sprzedaży - 506 135 707,
b. Dział reklamacji - 530 722 992,
Koszt jednego połączenia określa stawka wskazana w cenniku danego operatora.
22. Towar - materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób z mocy prawa, oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym Eastend.pl.
23. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalająca odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
24. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
25. Umowa zawarta na odległość- oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
26. Umowa sprzedaży - umowa zawierana z Klientem w której głównymi cechami świadczenia są:
a. ze strony Sprzedającego - obowiązek przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz jej wydania,
b. ze strony Kupującego - obowiązek zapłaty ceny i odbioru rzeczy.
27. Zamówienie - czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.
28. Remarketing - usługa świadczona w ramach posiadanego konta lub w trakcie/po złożeniu zamówienia, polegająca na ponownym zaangażowaniu Zamawiającego, który już raz odwiedził witrynę internetową, ale nie dokonał na niej pożądanego działania.
29. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez założenia konta na zasadach określonych w Regulaminie.

Punkt II. PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422) c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 wraz z późn. zm.).
d. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Punkt III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep Internetowy Eastend.pl funkcjonuje pod adresem www eastend.pl, prowadzony jest przez Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810.
3. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin”, zamieszczonej na stronie Sklepu - www.eastend.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.
4. Potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego aktualnego adresu e-mail. Pozostałe Zamówienia można przeglądać w Panelu Klienta po zalogowaniu się na Konto.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Eastend.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Logotyp Eastend.pl jest znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508). Nazwy handlowe, nazwy, opisy podlegają również ochronie prawnej i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw.
8. Zawarte na stronie fotografie podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedającego, producentów oraz dystrybutorów.
9. Poprzez Akceptację niniejszego Regulaminu oraz stanowiącej jego integralnej części tj. Polityki Prywatności Kupujący, zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego Eastend.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
10. W celu korzystania ze strony Eastend.pl Kupujący powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
11. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego.
12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym:
a. do realizacji Zamówienia,
b. obsługi posprzedażowej,
c. w przypadku wyrażenia dobrowolnej odrębnej zgody – również odnośnie działań marketingowych,
d. do dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego oraz w celach podatkowych;
13. Kupujący lub Użytkownik powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań godzących w interesy Eastend.pl. lub skutkujące powstaniem szkody. Kupujący lub Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działania zagrażające funkcjonowaniu Eastend.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedającego właściwym organom.
14. Dostęp do stron Eastend.pl możliwy jest także za pośrednictwem portali społecznościowych - Facebook.com., Twitter.com oraz Instagram, YouTube i Google+.
15. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz terenie innych krajów.
16. Sprzedawca prowadzi akcje promocyjne, o których Klienci będą informowani na stronie internetowej lub za pośrednictwem Newslettera.
17. Sprzedawca oświadcza, iż w razie prowadzenia kilku akcji promocyjnych naraz, łączenie korzyści związanych z uczestnictwem w każdej z nich należy wykluczyć. Klient będzie w takim wypadku beneficjentem akcji promocyjnej, do której wyraził chęć podjęcia uczestnictwa w pierwszej kolejności.

Punkt IV. PRE-ORDER

1. Kupujący posiadający aktualne Konto ma możliwość dokonania zamówienia Towarów z wyprzedzeniem w formie usługi Pre-order.
2. Kupujący zostanie powiadomiony o uruchomieniu przez Sprzedającego usługi poprzez maila na adres wskazany poprzez Konto.
3. Oferta dotycząca Towarów związanych z usługą Pre-order zawierać będzie listę produktów, które można zamówić, wraz z ich cenami i podstawową charakterystyką oraz zdjęciem.
4. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący zostanie przekierowany w celu dokonania zapłaty. Zapisy pkt IV i VII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Dostawa Towaru następuje zgodnie z przyjętą w pkt V Regulaminu procedurą z tą różnicą, iż z uwagi na czas zamówienia termin dostarczenia przesyłki może ulec modyfikacji.
6. Kupujący jest uprawniony w każdej chwili do anulowania zamówienie złożonego poprzez usługę Pre-order. W takim wypadku Kupujący winien przesłać stosowne oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia woli.

Punkt V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

1. Dla dokonania zawarcia ważnej Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.eastend.pl, dokonać wyboru Towaru z wyświetlonej oferty Sklepu, ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie.
2. W przypadku, gdy Kupujący posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
3. W przypadku posiadania Kodu rabatowego Kupujący powinien przed złożeniem Zamówienia wpisać jego numer w odpowiednie przeznaczone ku temu pole. Cena wybranego Towaru znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. W celu uniknięcia wątpliwości jeden Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do Zamówienia jednego Towaru.
4. Kupujący w przypadku wykorzystania Punktów rabatowych powinien przed złożeniem Zamówienia zaznaczyć, jaką ilość Punktów chce przeznaczyć na wybrany Towar. Procedurę opisaną w pkt XI Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Kupujący dokonuje wyboru zamawianego Towaru poprzez jego dodanie do koszyka.
6. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Kupujący ma możliwość dokonania zmian wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
7. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w Punkcie VII pkt.3.
8. Po udzieleniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich informacji, Kupujący zostanie przekierowany dalej w celu wybrania metody płatności a mianowicie:
a. może zostać przekierowany w celu wybrania banku, w którym posiada rachunek bankowy, a następnie dokonania zapłaty „za pośrednictwem Blue Media”,
b. może dokonać zapłaty wykorzystując swoją kartę płatniczą za pośrednictwem usługi ,,MasterPass’’;
c. może wybrać metodę płatności ,,płatność przy odbiorze’’;
Po dokonaniu wyboru metody płatności Kupujący zostanie poinformowany o złożonym Zamówieniu.
9. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie w ikonę „Potwierdź zakup”. Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący składa oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy oraz Zamówienia. 11. W procesie zamówienia klient może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu email niezależnemu serwisowi badania opinii Opineo w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Przekazanie adresu e-mail nie ma wpływu na realizację zamówienia i zależy jedynie od zgody wyrażonej przez Klienta.
12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą kliknięcia przez Kupującego w ikonę „Potwierdź zakup”. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący potwierdza ponadto, iż wyraża zgodę na przesłanie rozliczenia w formie elektronicznej faktury, na wskazany adres email.
13. W przypadku, gdy realizacji Zamówienia jest niemożliwa, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedający zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
14. Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia poprzez niezwłoczne, lecz nie później niż do momentu zmiany statusu zamówienia na „zrealizowane” przesłanie na adres: [email protected] informacji o rezygnacji z Zamówienia. Anulowanie Zamówienia nie stanowi czynności związanej z odstąpieniem od umowy.
15. Sprzedający potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego numeru listu przewozowego.
16. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce „Twoje Zamówienia”.
17. Wszystkie Towary oferowane na stronach Eastend.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw Kupującego, w szczególności wynikających z przepisów aktów prawnych wymienionych w pkt II Regulaminu.

Punkt VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedający wykona Umowę najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu Zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie od chwili zawarcia Umowy, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Punkt VII. DOSTAWA

1. Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poprzez odbiór w Paczkomacie, przy czym jest ona ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
a. przesyłką kurierską - poprzez DHL PARCEL POLSKA SP ZOO (DHL)
b. pozostawienie przedmiotu Zamówienia w jednym z Paczkomatów InPost.
3. Koszt dostarczenia Zamówionego towaru na terenie całej Polski dla Zamówień poniżej 150 zł (z uwzględnieniem rabatów) niezależnie od wybranej formy dostawy oraz płatności, wynosi 10 zł.
4. Dla wszystkich Zamówień o wartości powyżej 150 zł (z uwzględnieniem rabatów) dostawa jest bezpłatna.
5. Wyboru dostawcy Towaru dokonuje Kupujący podczas dokonywania Zamówienia. Termin realizacji dostawy składa się z:
a. czasu wysyłki produktu, który wynosi do jednego dnia roboczego, a w szczególnych przypadkach może się on wydłużyć maksymalnie do 14 dni o czym Zamawiający zostanie wcześniej poinformowany;
b. czasu dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia.
6. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Kupujący powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.
7. W razie odstąpienia od zawartej umowy Klient jest uprawniony zwrócić Towar za pośrednictwem kuriera bez obowiązku ponoszenia kosztów. Inna forma zwrócenia Towaru Sprzedającemu podlegać będzie opłacie zgodnie z cennikiem danego usługodawcy.

Punkt VIII. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedający umożliwia dokonanie płatności za pomocą następujących sposobów:
a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Bank ING, nr: 55 1050 1764 1000 0090 3052 6405 w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

3. Obsługę płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą usługi MasterPass prowadzi bank współpracujący z Użytkownikiem.
W przypadku dokonywania przez Kupującego płatności w formie elektronicznej za pomocą jednej ze wskazanych metod jego dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia płatności przez wybrany przez niego podmiot.

Punkt IX. REJESTRACJA KONTA

1. W celu założenia konta niezbędne jest dokonanie bezpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza, znajdującego się na stronie Eastend.pl., w trakcie dokonywania zamówienia lub podczas wyboru korzystania z usługi Newsletter. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest wymagane do założenia Konta.
3. W zależności od sposobu dokonywania, Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
a. adresu email (identyfikator),
b. hasła,
c. imienia i nazwiska,
d. adresu zamieszkania,
e. numeru telefonu kontaktowego.
4. Po należytym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z chwilą utworzenia Konta, Kupujący może dokonywać zakupów przy użyciu Konta.
5. Dane podane przez Kupującego służą jedynie do należytego wykonania zawartej ze Sprzedającym Umowy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach: księgowych, stałej obsługi klienta i weryfikacji w zakresie spełniania określonych wymogów do założenia Konta.
6. Wszelkie podane Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, których Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku jest administratorem. Sprzedający informuje, iż posiada system informatyczny z odpowiednimi zabezpieczeniami, uniemożliwiającymi przekazanie Danych osobowych Kupującego niepożądanym podmiotom.
7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu i poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sprzedawcy.
8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Punkt X. KONTO

1. Rejestracja Konta umożliwia Kupującemu:
a. bezpośrednie dokonywanie Zamówienia,
b. modyfikowania w każdym czasie przekazanych danych,
c. przeglądanie historii Zamówień,
d. umieszczanie Towarów w schowku,
e. zamówienie Newslettera.
2. Ustalony email (identyfikator) i hasło mają charakter poufny i wraz z Kontem stanowią tajemnicę handlową, która podlega prawnej ochronie, stąd Kupującemu zabrania się udostępniania wyżej wymienionych informacji oraz tych przekazanych dla potrzeb Rejestracji Konta, chyba, że Kupujący udostępnia swoje dane domownikom lub pracownikom, którzy korzystają w jego imieniu z Konta.
3. Po udzieleniu przez Użytkownika wymaganych informacji zostanie wysłany na podany adres e-mail link aktywacyjny, w którym Użytkownik zostanie poproszony o aktywację konta „z” lub „bez” opcji z Newsletterem. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera podczas aktywacji Konta jest działaniem dobrowolnym.
4. Użytkownik ma prawo do modyfikowania dodatkowych usług związanych z Kontem w każdym czasie poprzez kliknięcia w okienku checkbox.
5. Użytkownik Konta ma prawo do likwidacji Konta o każdym czasie bez podania przyczyn rezygnacji. Procedura likwidacji Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika oświadczenia woli o rezygnacji z usługi, na następujący adres e-mail: [email protected] Sprzedający potwierdza usunięcia Konta Użytkownika przesyłając mu zwrotną wiadomość elektroniczną.

Punkt XI. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Sklep Internetowy Eastend.pl prowadzi program lojalnościowy dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy mają aktywne Konta.
2. Użytkownik dokonując zakupu przy użyciu Konta otrzymuje punkty rabatowe, które może wymienić na rabat. Maksymalny możliwy do uzyskania rabat wynosi 25% od Ceny Pierwotnej, przy zakupach powyżej 150 zł oraz 10% rabatu od Ceny Pierwotnej przy zakupie towarów w pełnej cenie zakupu wynoszącej mniej niż 150 zł., przy czym:
a. w zakresie od 0 do 15% włącznie (SILVER) – 1 zł rabatu wymienna jest na 1 punkt,
b. w zakresie od 15% do 20% włącznie (GOLD) – 1 zł rabatu wymienna jest na 3 punkty,
c. w zakresie od 20% do 25% (PREMIUM) – 1 zł rabatu wymienna jest na 6 punktów.
3. Użytkownik otrzymuje punkty rabatowe za:
a. zakupy – 10% wartości Zamówienia (naliczane 3 dni po realizacji),
b. recenzję produktu – 5 punktów za zaakceptowaną recenzję,
c. rejestrację i aktywację Konta – 30 punktów,
d. zapisanie się do Newslettera – 20 punktów,
e. podanie numeru telefonu – 10 punktów,
f. polecenie strony znajomym – 5 punktów gdy znajomy zarejestruje się na stronie oraz 35 punktów, jeżeli polecony znajomy dokona jakiegokolwiek zakupu.
g. podanie daty urodzin uprawnia do otrzymania kodu rabatowego umożliwiającego wykorzystanie zniżki kwotowej 25 zł przy zakupie za min. 100 zł. Kod jest generowany indywidualnie dla użytkownika, a jego ważność wygasa po 2 tygodniach od otrzymania. Kod może zostać wykorzystany tylko przy zakupie towarów nieprzecenionych.
4. Zaakceptowania recenzji dokonuje Sprzedający w oparciu o własne kryteria jakościowe.
5. Aby wykorzystać zdobyte punkty należy zalogować się na Konto i w Koszyku przeznaczyć na zamawiany Towar określoną ilość punktów rabatowych. Każdy Towar ma określoną maksymalną liczbę możliwych do wykorzystania punktów rabatowych, przy założeniu, iż każdy punkt obniża Cenę Towaru o jedną złotówkę.
6. Użytkownik może otrzymać dodatkową liczbę punktów rabatowych za Zamówienie w multikoszyku. Zamówienie w multikoszyku oznacza Zamówienie 2 i więcej Towarów jednocześnie, za które system automatycznie nalicza punkty rabatowe. Punkty uzyskane poprzez multikoszyk łączą się pozostałymi punktami i są wydawane w pierwszej kolejności.
7. Punkty za multikoszyk są przyznawane tymczasowo, jakakolwiek zmiana zawartości koszyka powoduje ich skasowanie i przeliczenie od nowa. Stan punktów oraz historię ich przyznawania klient może w każdej chwili sprawdzić w swoim panelu klienta.
8. Punkty rabatowe można wykorzystać również na produkty objęte promocją, aż do maksymalnego progu 10% lub 25% obniżki (patrz Punkt XI.2). Przy zamianie punktów na rabat obowiązują progi (SILVER, GOLD, PLATINUM), o których mowa w Punkcie XI.2.
10. W przypadku innych promocji, takich jak: sezonowe wyprzedaże, akcje specjalne etc. Punkty rabatowe mogą zostać użyte pod warunkiem, że wartość innej promocji nie przekracza 10% (w przypadku produktów z Ceną Pierwotną zakupu niższą niż 150 zł) oraz 25% (w przypadku produktów z Ceną Pierwotną zakupu o wartości powyżej 150 zł).

Punkt. XII OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

1. Obsługa posprzedażowa to usługa dedykowana Użytkownikom, posiadającym aktywne Konta. Pozwala na automatyczną obsługę Użytkownika poprzez zgłaszanie:
a. reklamacji Towaru,
b. zwrotu Towaru.
2. Zgłoszenie wyżej wymienionych czynności następuje z Panelu Klienta albo z listy zamówień lub poprzez konkretne Zamówienie. W tym celu Użytkownik musi wypełnić formularz dla każdego zgłaszanego Towaru, w którym powinien co najmniej wskazać:
a. w przypadku reklamacji listę wad wraz z ich opisem i datą wystąpienia wady,
b. dane adresowe,
c. sposób dostarczenia Towaru do Eastend.pl,
d. dane kontaktowe,
e. numer rachunku bankowego oraz informacje do wypłaty.
3. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję odbioru Towaru za pośrednictwem kuriera DHL, użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony o zamówieniu kuriera na podane w formularzu dane adresowe, ponadto Użytkownik zostanie poinformowany o dalszych krokach związanych z wybraną czynnością.
4. Za pomocą Panelu Klienta Użytkownik ma możliwość stałego śledzenia stanu zgłoszonej sprawy. Usługa umożliwia również sprawdzanie historii zleceń oraz zgłoszonych czynności.
5. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

Punkt XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 365 dni od dnia dostarczenia Towaru i wysyłając je na adres Sprzedającego: ul. Grunwaldzkiej 569, 80-339 Gdańsk.
2. Oświadczenie można również złożyć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. W razie ważnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę traktuje się jako niezawartą, a Strony zobowiązane są do niezwłocznego, lecz nie dłuższego niż w terminie 14 dni zwrotu wzajemnych świadczeń.
5. Kupujący winien odesłać Towar na adres Sprzedającego określony powyżej. Sprzedający potwierdza Kupującemu zwrot Towaru przesyłając wiadomość elektroniczną.
6. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających ze stwierdzonej z niezgodności towaru z umową.
7. Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu Towaru w terminie 365 dni od dnia jego dostarczenia, przy założeniu, iż Towar nie był użytkowany.
8. Produkty wykonane na zamówienie według specyfikacji klienta nie podlegają zwrotowi / wymianie.
9. Przy realizacji zwrotu towaru, punkty rabatowe wykorzystane przy okazji dokonania jego zakupu nie są zwracane.

Punkt XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W zakresie objętym postępowaniem reklamacyjnym, Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z art. 577 i nast. kodeksu cywilnego.
2. W celu zgłoszenia Reklamacji Kupujący może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.
3. Oświadczenie składającego Reklamację powinno zostać złożone na adres Sprzedającego, tj. ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk i zawierać:
a. przyczynę złożenia reklamacji;
b. sposób dokonania reklamacji, poprzez wskazanie czy składający reklamację żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna;
c. podpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu.
4. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność towaru z zawartą umową, co oznacza w szczególności iż:
a. towar nie nadaje się do zwykłego używania,
b. towar nie posiada odpowiednich właściwości jakie winien posiadać zgodnie z zawartą umową,
c. towar utracił cechy właściwości przydatności do użycia w okresie gwarantowanym przez Sprzedającego,
d. został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,
e. jest własnością osoby trzeciej,
f. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
g. jego korzystanie lub rozporządzanie jest ograniczone decyzją lub orzeczeniem właściwego organu.
5. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie z możliwością skorzystania z obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy, przy spełnieniu przesłanek z pkt 6 i 7.
6. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.
7. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona.
8. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zachowania powyższego terminu, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną.
9. Sprzedający na każdym etapie postępowania reklamacyjnego będzie uprawniony do proponowania Klientowi innego rozwiązania, aniżeli ten wskazał w reklamacji, przy czym Sprzedający zobowiązuje się uwzględnić następujące okoliczności:
a. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,
b. charakter wady - istotna czy nieistotna
c. to, czy Towar był wcześniej reklamowany.
10. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem, iż jedynie wady istotne i nieusuwalne skutkują wymianą bądź zwrotem Towaru. W pozostałych przypadkach Reklamacja skutkuje naprawą Towaru.

XV. INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:
a. o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
b. o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku chęci skorzystania z wskazanego sposobu rozpatrzenia sprawy, Sprzedawca ze swojej strony wyznaczył następujący adres kontaktowy: [email protected].

Punkt XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności oraz Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W EASTEND.PL

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 569
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer konta bankowego, dane do faktury
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy/zlecenia/zgody zgodnie z zasadami zawartymi w RODO Art. 6, ust. 1, lit. B.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską.
 5. Państwa dane mogę zostać przekazane do poniższych podmiotów w celu wykonania umowy/zlecenia/zgody:
  1. Firmy logistyczne
   • Spółka General Logistics Systems Poland
   • InPost S.A.
   • Sendit S.A.
   • DPD POLSKA SP Z O O
   • FIRMA DHL PARCEL POLSKA SP Z O O
   • Poczta Polska SA
   • RUCH S.A.
   • Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
   • SCHENKER SP Z O O
  2. Operatorzy płatności
   • GTR Finance Sp. z o.o.
   • DialCom24 Sp. z o.o.
   • ING Bank Śląski SA
   • Deutsche Bank Polska S.A.
   • Paypal Polska Sp. z o.o.
   • PayU S.A.
   • Blue Media S.A.
   • Twisto Polska sp. z o.o.
  3. Administracja informatyczna
   • OVH Sp. z o.o.
   • ARTPAL STUDIO
   • Microsoft Sp. z o.o.
   • IT Centrum
   • Sii sp. z o. o.
  4. Komunikacja internetowa
   • Vercom S.A.
   • ComVision Sp. z o.o.
  5. Archiwizacja danych
   • Pika Sp. z o.o.
 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.
 7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ([email protected])
 8. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: [email protected], a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat,
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania umowy/zlecenia.
 11. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy Eastend.pl, prowadzony przez Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.eastend.pl, (zwany dalej "Eastend.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez Eastend.pl danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego Eastend.pl.

I. Definicje

Sklep internetowy Eastend.pl, prowadzony przez Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, NIP: 5842736810 , znajdujący się pod adresem elektronicznym www.eastend.pl, (zwany dalej "Eastend.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez Eastend.pl danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517000, NIP 5842736810, REGON 222128372, właściciel sklepu internetowego Eastend.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedającym".
2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
3. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenia wniosku.
4. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
5. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.
6. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie Eastend.pl i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 r. z późn. zm.). Informacje te służą do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym sklep Eastend.pl jest uprawniony do powierzania zebranych dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
7. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
8. Sprzedający informuje jednocześnie, iż w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową Sklepu może być stosowana technika Retargetingu Personalizowanego. W przypadku, gdyby osoba odwiedzająca stronę uznała, iż nie chce korzystać z tej opcji, winna kliknąć na następujący link: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out.
9. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody mogą być wykorzystane również w celach wykonywania marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych.

III. Zakres i cel zbieranych danych

1. W zależności od sposobu utworzenia Konta Kupujący powinien podać następujące dane:
2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a szczególności:
a. adresu email
b. hasła
c. identyfikatora (login) pod jakim Kupujący zamierza występować
d. imienia i nazwiska
e. adresu zamieszkania
f. numeru telefonu kontaktowego.
3. W celu złożenia zamówienia Newslettera Kupujący powinien podać:
a. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
4. Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
5. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia, podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedającego w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
7. Wysyłka informacji handlowych za uprzednio wyrażoną dobrowolną zgodą odbywać się będzie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., poz. 243 z późn. zm.).
8. Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
9. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. Przelewy24) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.
10. Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Newslettera.
11. Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r, poz. 922 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem.
13. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia, świadczenia usługi dostępu do Konta czy przesyłania Newslettera.
16. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy:
a. diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
b. tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
c. administrowaniu zabiorem danych,
d. udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie.

IV. Rodzaje i cel wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupujących i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Kupującemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących .
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupujących. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących.
3. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
4. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach
a. konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Kupujących oraz ich lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. uwierzytelniania Kupujących w serwisie i zapewnienia:
- utrzymania sesji Kupujących (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Kupujących na strony internetowe Serwisu;
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d. analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
5. Administrator danych usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach :
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem,
c. narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
d. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Zamawiających z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
e. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com,
g. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl,
h. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

V. Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Kupujących. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Kupujących. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
5. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari znajduje się poniżej:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VI. Newsletter

1. Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Sprzedającego.
2. Sprzedający świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. W celu otrzymywania Newsletter Kupujący powinien:
a. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;
b. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
5. Kupujący w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Sprzedający potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sprzedający zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego Newslettera. Kupujący może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
6. Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej Kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
4. Kontakt z Eastend.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.